Anne Baba Sözlüğü

Anne Baba Sözlüğü

Anne Baba Sözlüğü, bebeklerinin ve çocuklarının büyüme-gelişiminde sorunlar olmasından kaygı duyan anne ve babalara, riskli bebekler ve gelişimsel gecikmeleri olan veya gecikme riski taşıyan çocuklar ile erken girişim desteği hakkında kullanılan ifadelerin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır.
Ayrıca bu bölümde konu ile ilgili tıbbi terimlerin doğru anlaşılabilmesi için bazı sık kullanılan ve merak edilen “Tıbbi terimlere de” yer verilmiştir.

www.risklibebek.com sitemizin içeriği zenginleştikçe ve sizlerden gelen öneriler ışığında “Anne Baba Sözlüğü” giderek zenginleştirilecektir.

 

 

Riskli Bebek

Öyküsünde herhangi bir olumsuz çevresel ya da biyolojik etmen bulunduran ve bu etmenlerin etkisiyle gelişme geriliği oluşabilecek bebekler 'riskli bebek' olarak tanımlanır.

Erken Girişim Desteği

Riskli bebekler ile yeti yitimi tanısı konulan, akranı olan diğer çocuklarla aynı hızda büyümeyen, öğrenmeyen ya da öğrenme ve büyüme açısından gelişimsel gecikme riski taşıyan 36 aylıktan küçük bebeklerin ve çocukların güçlü yönlerine destek verecek, zayıf yönlerini geliştirecek ve gelişimsel potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan hizmetler yelpazesidir.

Erken Saptama ve Tarama

Derecesi türü ne olursa olsun, gelişimsel gecikmeleri ya da saptanmış bozuklukları olan, özel eğitime ve bununla ilgili hizmetlere gereksinim duyan tüm çocukların saptanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak için kullanılan işlemdir.

 

Erken Girişim Desteği Hizmetlerinin Koordinasyonu

Erken Girişim Desteği programına dahil olan bebeler ve çocukların ve ailelerinin bir program çerçevesinde koordinasyonu merkez koordinatörü tarafından gerçekleştirilir.
Eken Girişim Desteği Merkezi Koordinatörün Görevleri

 • Merkezde bebekler ve çocuklara verilecek tüm hizmetlerin koordine edilmesi
 • Ailelerin gereksinim duydukları hizmetleri belirlemek
 • Ailelere danışmanlık yapmak
 • Ölçme ve değerlendirme sonrasında bebeğin veya çocuğun ilgili alanlarda erken girişim desteği almalarını sağlamak ve gelişimi takip etmek
 • Mevcut hizmetlerin zamanında verilmesini kolaylaştırmak
 • Program kapsamındaki her çocuğun gelişimine yarar sağlayacak uygun hizmetler ve durumlar için sürekli araştırma yapmak
 • Ölçmelerin ve değerlendirmelerin düzenli yürütülmesini koordine etmek
 • Bireyselleştirilmiş aile toplantılarını planlamak
 • Gerekli durumlarda Çocuk doktorları, Yenidoğan Hekimleri, Çocuk Nöroloji Uzmanları veya ilgili diğer doktorlar ile iletişim içinde olmak. Onlara bebek ve çocuklar ile ilgili bilgiler vermek.
 • Gerekli durumlarda okul öncesi hizmetlere geçiş için bir plan hazırlanmasına yardım etmek.

Ölçme ve Değerlendirme

Bebeklerin ve çocukların ilk başta ve daha sonraki süreçte erken girişim desteği programına devam edilmesi kararının alınması için aşağıdaki alanlarda ölçme ve değerlendirmeler yapılır.
– Kaba motor beceriler
– İnce motor beceriler
– Bilişsel gelişim beceriler
– Oral-motor ve beslenme beceriler
– Konuşma beceriler
– Görsel-motor beceriler
– Duyu bütünleme beceriler
– Adaptif beceriler

Evde Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti

Bebek erken girişim desteği programına dahil edilen bir çocuğun ailesine, çocuğun özel gereksinimlerini anlamasında ve gelişimini güçlendirmesinde yardımcı olmak için, fiyoterapistler, özel eğitimciler, gelişim psikolojisi uzmanları gibi uzmanlar tarafından evde verilen hizmetlerdir.

Tıbbi Hizmetler

Bir çocuğun gelişimsel statüsünü ve erken girişim hizmetine olan gereksinimini belirlemek için yetkili bir hekim tarafından tanı ve yönlendirme amacıyla verilen hizmetler.

Beslenme Hizmetleri

Beslenme öyküsü ve gıda alımı, antropometrik,biyokimyasal ve klinik değişkenler, beslenme becerileri ve beslenme problemleri, gıda alışkanlıkları ve gıda tercihleri, çocukların besinsel gereksinimlerini bireysel değerlendirme esasına göre ele almak için uygun planların geliştirilmesi ve izlenmesi ile salya, yeme ve yutma oromotor becerilerin kazandırılmasını kapsar

Fizyoterapi Hizmetleri

Kas-iskelet sistemini, sinirsel-davranışsal örgütlenmeyi, algısal ve motor gelişimi, kalp-akciğer sistemini ve etkili çevresel uyumu güçlendirme yoluyla duyusal-motor işlevi geliştirmeye yönelik hizmetlerin yanı sıra bir çocuğun uyumsal gelişimle, uyumsal davranış ve oyunla, duyusal, motor ve postüral gelişimle ilgili işlevsel gereksinimlerine hitap eden hizmetler. Bu hizmetler, çocuğun evde, okulda ve toplumsal ortamlarda görevlerini yerine getirmede gösterdiği ilgili işlevsel yeteneği ilerletecek biçimde tasarlanır.

Fizyoterapi hizmetleri neleri kapsar

 • Hareket bozukluğu olup olmadığını saptamak için bebeklerin ve yeni yürüyenlerin taranması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Hareket bozukluğunu ve ilgili işlevsel sorunları önlemek, hafifletmek ya da ödünlemek için program hazırlanmasına uygun bilgilerin edinilmesi, yorumlanması ve bütünleştirilmesi
 • Hareket bozukluğunu ve ilgili işlevsel sorunları önlemek, hafifletmek ya da ödünlemek için bireysel ve grupsal hizmetlerin ya da yaklaşımların sağlanması
 • İşlevsel becerilerin gelişimini kolaylaştırmak ve edinilmesini desteklemek için destekleyici ve düzeltici cihazların seçimi, tasarımı, üretilmesi ve çevrenin uyarlanması
 • İlk kez oluşan ya da gelecekte oluşacak bozulmanın, gelişim gecikmesinin ya da işlevsel yetenek kaybının etkisini önlemek ya da en az indirmek.
  Psikolojik Hizmetler
 • Psikolojik ve gelişimsel testlerin ve diğer değerlendirme işlemlerinin uygulanması
 • Değerlendirme bulgularının yorumlanması
 • Çocuğun davranışı hakkında ve öğrenmeyle, akıl sağlığıyla, gelişimle ilgili çocukta ve ailesinde bulunabilecek durumlar hakkında bilgilerin edinilmesi, yorumlanması ve bütünleştirilmesi
 • Çocuklar ve ebeveynler için psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuğun gelişimine ilişkin konsültasyon, ebeveyn eğitimi ve öğretim programları dahil, psikolojik hizmetleri içeren bir programın planlanması ve yürütülmesi.

Kolaylaştırıcı Hizmetler

 • Çocuğa ve aileye özgü bireyselleştirilmiş eğitimler ile ebeveynlerin diğer erken girişim desteği hizmetlerine katılmalarına ya da böyle hizmetler almalarına olanak sağlayan sınırlı zamanlı, aralıklı bir aile desteği hizmeti.
 • Çocuğun iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için ebeveynin, çocuğun uygunsuz davranışlar sergilediği hallerde uygun davranışsal başa çıkma stratejileri tasarlamak için bir psikologla toplantı yapması, Bireyselleştirilmiş Aile toplantılarına ve incelemelerine katılması, kendisi için danışmanlık ya da psikolojik hizmet alması.

Sosyal Hizmetler

 • Çocuğun yaşam koşullarını ve ebeveyn-çocuk etkileşimi örüntülerini değerlendirmek için e- ziyaretleri yapmak
 • Aile bağlamı içinde çocuğun sosyal ya da duygusal gelişim değerlendirmesini hazırlamak
 • Ebeveynlere ve diğer aile mensuplarına bireysel ve aile-grup danışmanlığı sağlamak, çocuğa ve ebeveynlere uygun sosyal sosyal beceri geliştirici etkinlikler sunmak
 • Çocuğun ve ailesinin yaşam ortamında (evde, toplumda ve erken girişim hizmetlerinin verildiği herhangi bir merkezde) var olan ve çocuğun erken girişim hizmetlerinden azami ölçüde yararlanmasını etkileyen problemleri gidermeye çalışmak
 • Çocuğun ve ailesinin erken girişim hizmetlerinden azami yarar elde etmesini sağlamak için toplumsal kaynakları ve hizmetleri saptamak, harekeye geçirmek ve koordine etmek.

Görme Hizmetleri

 • Spesifik görme bozukluklarının, gecikmelerinin ve yeteneklerinin tanısı ve değerlendirilmesi de dahil, görme işlevinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Görme işlevi bozukluklarının habilitasyonu ya da rehabilitasyonu için gerekli tıbbi ya da diğer hizmetleri almak
 • İletişim becerileri eğitimi, tüm çevreler için yön bulma ve hareket eğitimi, görme eğitimi, bağımsız yaşama becerileri ve görsel motor yetenekleri etkinleştirmek için gerekli ek eğitim.

Odyoloji Hizmetleri

 • Odyoloji hizmetleri, bir çocuğun işitme becerileriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olabilen her türlü hizmeti ya da araç-gereci kapsar. Odyoloji hizmetleri arasında şunlar vardır:
 • Risk ölçütleri ve uygun odyolojik tarama teknikleri kullanılarak, işitme bozukluğu olan çocukların saptanması;
  Odyolojik ölçüm işlemleri kullanılarak, kapsamı, niteliği ve derecesi açısından işitme kaybının ve iletişim işlevlerinin belirlenmesi;
 • İşitme bozukluğu olan çocukların habilitasyon ve rehabilitasyon için gerekli tıbbi ve diğer hizmetleri alabilecekleri kurumlara sevk edilmesi;
  İşitme eğitimi, kulak rehabilitasyonu, dudak okuma, işaret dili, işitme cihazı kullanımı ve eğitimi ve başka hizmetlerin sağlanması.
 • İşitme kaybını önlemeye yönelik hizmetlerin sağlanması;
  Uygun işitme cihazlarının seçilmesi, temin edilmesi ve takılması dahil, bireysel işitme cihazı gereksiniminin belirlenmesi ve bu cihazların etkililiğinin değerlendirilmesi.

Özel Öğretim Hizmetleri

 • Bilişsel süreçler ve sosyal etkileşimler de dahil, çocuğun çeşitli gelişimsel alanlarda beceriler edinmesini destekleyen öğrenme ortamlarının ve etkinliklerinin tasarlanması
 • Personel, malzemeler, zaman ve mekan arasındaki planlanmış etkileşim de dahil,çocuğa özel bireyselleştirilmiş aile hizmeti planında öngörülen sonuçların başarılmasını sağlayacak müfredat planlaması
 • Çocuğun becerilerini daha da geliştirmesine katkıda bulunacak bilgilerin, becerilerin ve desteğin aileye sağlanması
 • Çocuğun gelişimini güçlendirmek için çocukla çalışma yapılması.

Konuşma–Dil Terapisi

İletişimsel ya da ağız-gırtlakla ilgili bozuklukları bulunan ve iletişim becerilerini geliştirmekte geciken çocukların saptanması — spesifik bozuklukların ve o becerilerdeki gecikmelerin tanısı ve değerlendirmesi de buna dahildir İletişimsel ya da ağız-gırtlakla ilgili bozuklukları bulunan ve iletişim becerilerini geliştirmekte geciken çocukların habilitasyon ya da rehabilitasyon için gerekli tıbbi ya da diğer hizmetleri almak üzere sevk edilmesi, İletişimsel ya da ağız-gırtlakla ilgili bozuklukların ve iletişim becerilerindeki gecikmelerin habilitasyonu, rehabilitasyonu ya da önlenmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması.

Preeklampsi

Preeklampsi ve eklampsi yanlızca insanlarda ve yanlızca gebelik döneminde ortaya çıkan, gebeliğin normal dışı seyrettiği bir durumdur. Henüz ne olduğu tam olarak bilinmeyen bir uyaran tansiyon yükselmesine neden olur, idrarla protein kaybı başlar ve normalde damarlar içinde tutulması gereken sıvının büyük kısmı vücut boşluklarına kaçarak aşırı kilo alımına ve ödem oluşmasına yol açar.

Erken Membran Rüptürü

Halk arasında bebeğin suyu denilen amniyon sıvısı bebeğin dış travmalardan korunmasını, kolay hareket etmesini, solunum sisteminin gelişimini, sabit ısıda tutulmasını sağlar. Bu sıvının etrafındaki zarlar yani amniyotik membranlar vagina ve serviksten yukarıya geçebilecek mikroorganizmalardan bebeği korurlar.
Erken membran rüptürü (EMR); amniyon kesesinin doğum henüz başlamadan yırtılması ve suların gelmeye başlamasıdır. 37. gebelik haftasından önce amniyotik membran yırtılmış ile prematüre EMR (PPROM) denir. Tüm gebeliklerin yaklaşık %10'unda görülür  (Suların erken gelmesi, zarların erken yırtılması)

Amniyon Sıvısı

Hamile kadınların karnındaki bebeğin tüm hamilelik süresince etrafı zar ile çevrili bir kese içinde gelişimini sürdürür. Bu kesenin adı amniyon kesesidir. Amniyon kesesinin içini dolduran ve bebeğin içinde –yüzdüğü- sıvıdır.

Prenatal

Doğum öncesi, doğumdan önceki

Prematüre

Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Koleji ve Dünya Sağlık Teşkilatı, prematüreyi annenin son adet tarihinin ilk gününden başlayarak bebeğin 37 haftadan (259 gün) önce doğması olarak tanımlamıştır. 1.5 kg. altında bebekler çok düşük kilolu, 1 kg. altında bebekler ise aşırı düşük kilolu bebeklerdir.
Türkiye'de her yıl doğan yaklaşık 1.3 milyon bebekten en az 130.000'inin düşük kilolu olduğu ve bu bebeklerin 3/2'sinin prematüre olarak tanımlandığı belirtilmektedir.

Postmatüre Bebek

Gebenin, son adet görmesinden 42 hafta ya da daha sonra doğan çocuk, postmatüre olarak nitelenir.

Kordon dolanması

Halk arasında çok kullanılan bir kelimedir. Sanıldığının aksine bebeğin doğmadan ölümüne neden olan durumlar arasında en alt sıralarda yer alır. Zira doğumların yaklaşık %1'inde bebek boynuna bir kez kordon dolanmış olarak sağlıklı olarak dünyaya gelmektedir.
Özellikle kordonda oluşan gerçek düğümler, kordonun boyuna birden fazla kere dolanmış olması bebeği fetal distres tehlikesiyle baş başa bırakabilir, ancak bu durumlar ender görülür. Boyuna bir kez dolanmış bir kordon genellikle bir probleme yol açmazken bazı durumlarda doğum seyrinde bebeğin kalp atışlarında tehlikeli düşüşlere neden olarak doğumun sezaryenle gerçekleştirilmesi için bir neden teşkil edebilir.

Fetal Distres

Rahim içindeki fetüs’ün oksijensiz kalışı nedeniyle yaşamının tehlikeye girişi hali, fetal sıkıntı. (Kalp seslerinde bozulma ile kendisini gösterir)

Makat Gelişi

Doğumda bebeklerin genellikle önce başları çıkar; makatın (poponun) önce gelmesi, ”makat gelişi” olarak bilinir.

Mekonyum

Yeni doğan bebeğin ilk dışkısını oluşturan esmer, yeşilimsi ve yumuşak bir madde.

Sezeryan Doğum

Doğum sırasında bebeği almak için yapılan bir ameliyattır. Doğum sırasında veya doğum geciktiğinde hamile kadının karnının alt tarafı yukarıdan aşağıya doğru yarılmak suretiyle döl yatağının ön zarı(çeperi) açılır.

Forseps İle Doğum

Doğuma yardım etmek amacıyla fetüsün (bebeğin) başının, doğuma özel olarak tasarlanmış kaşık şeklinde bir alet olan Forseps ile tutularak bebeğin doğum kanalına doğru çekilmesi sonucunda doğumun gerçekleşmesidir.

Apgar Skoru

Yeni doğan bebeğe doğumun 1. ve 5. dakikalarında iki defa yapılan; kalp atım hızının, solunumunun, kas tonusunun, refleksif yanıtlarının ve cilt renginin değerlendirilmesinin yapıldığı bir testtir.
Apgar Skoru 7-10 arasında ise bebek normaldir. 4-6 arasında bebekler solunum desteği ile bu ilk dönemi sorunsuz atlatabilmektedir. 0-3 arasındaki apgar skorlu bebekler ise acil müdahale ihtiyacı duyar. Doğum sırasında oksujensiz kalan bebekte düşük apgar skoru yanı sıra kordon kanı iskemisi (pH’nın 7’den düşük olması), nörolojik bulgu varlığı (havale geçirmesi) ve birden fazla organ yetersizliği söz konusu olduğunu gösterebilir.

Takipne

Çok hızlı solunum

Tortikolis (dönmüş boyun)

Kulak arkasından köpricik ve göğüs kemiğine bağlanan sternokleidomastoid kasın doğum veya doğum öncesi zarar görmesi sonucu, iyileşirken kısalması ve bunun sonucunda başın zarar gören tarafa yatık, etkilenmemiş tarafa dönük olması haline tortikolis denir.

Genetik (Kalıtsal) Hastalık

Genetik hastalıklar aile bireylerinin birbirlerine genlerle aktardıkları hastalıklardır
Çocuklarda Görülen Süreğen Nörolojik Hastalıklar
• Epilepsi
• Serebral Palsi (SP)
• Spina Bifida

Epilepsi

Beyinde herhangi bir bölgenin kontrol dışı aktif hale gelmesi ve bunun bir süre devam etmesine Epilepsi denir. Bu istem dışı aktif hale gelme durumunun başlangıcından bitişine kadar olan döneme, epilepsi nöbeti ise denir.
Beyindeki aktif olan bölgeye göre nöbetler değişiklik gösterir. Örneğin, merkezi sinir sisteminde kol ve bacak hareketlerini sağlayan bölge aktif durumu gelirse, istemsiz kasılmalar olur.

Serebral Palsi (SP) 

Yaşamın erken döneminde ortaya çıkan ve gelişmekte olan beyni etkileyen sorunları tanımlamak için kullanılır.
Serebral Palsili çocuklarda güçsüzlük, sertlik, yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi pek çok sorun gözlenebilir. Sorunlar hafiften ağıra değişiklikler gösterebilir. Hafif tip serebral palside, çocukların bir kol veya bacağında belli belirsiz bir acemilik vardır ve çoğu kez tanı güçlüğü yaşanır. Ağır tiplerinde ise günlük yaşam aktiviteleri sırasında çok ciddi güçlükler yaşanır.

Serabral Palsi görülme şekilleri nelerdir?

Spastik Serebral Palsi
En sık görülen tiptir. Spastisite kasların tutuk ve gergin olması demektir. Kaslar, beynin hasarlı bölgesinden uygunsuz emirler aldıkları için olması gerekenden daha serttir. Sağlıklı bir bireyin hareketi esnasında bir grup kas kasılırken, bu grubun aksi yönde hareket eden diğer kaslar gevşer ve bu sayede hareketin yapılması mümkün olur. Serebral palside ise her iki grup aynı anda kasılarak hareketin gerçekleşmesini olanaksızlaştırır.

 • Atetoid Serebral Palsi: Atetoid (veya atetoz) kontrol edilemeyen hareketleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu kontrol yetersizliği, özellikle harekete başlama anında çok daha belirgin olabilir. Çocuğun oyuncağını veya kaşığı kavramaya çalışmasıyla istek dışı hareketler artar. Bu tipte kaslar çok zayıftır ve taşıma esnasında çocuğun pelte gibi olduğu hissedilir.
 • Ataksik Serebral Palsi: En az görülen tiptir. Ataksik (veya ataksi) sıçrayıcı tarzda hareketleri tanımlar. Bu çocuklarda denge ile ilgili önemli sorunları vardır.
 • Karışık Tip Serebral Palsi: Pek çok çocuk, birden çok tipe ait bulgulara birlikte sahip olabilir. Bulgular bir çocuktan diğerine ciddi farklılıklar gösterir.

Serebral Palsi Tutulan Vücut Bölgesine Göre Farklı İsimlerle Tanımlanır

 • Hemipleji (Hemiparezi): Vücudun bir tarafındaki kol ve bacak etkilenmiştir.
 • Dipleji (Diparezi): Her iki bacak daha çok etkilenmiştir. Genellikle kol ve el fonksiyonlarında da az etkilenme söz konusudur.
 • Kuadripleji (Kuadriparezi):Tetraparezi): Her iki kol ve bacakla birlikte gövde de tutulmuştur. Yüzdeki, ağız çevresindeki ve yutkunma ile ilgili kaslarda da etkilenme olabilir.

Spina Bifida

Spina bifida ayrık veya açık omurga anlamına gelir. En sık görülen doğuştan olma hastalıklardan birisidir. Spina bifida başta miyelomeningosel olmak üzere omuriliği etkileyen birçok şekilde görülebilir

 • Miyelomeningosel (Spina Bifida) :Miyelomeningosel hastalığı, genel anlamda omurganın ve omuriliğin doğumsal gelişme defektidir. Myelomeningeselde omurgayı oluşturan vertebraların arka bölümlerinin oluşmadığı ve böylece omurilik kanalının arka duvarının açık kaldığı görülür.
 • Myelomeningeselde açık bu bölgeden dışarıya doğru oluşmuş bir kesecik görülebilmektedir. Bu kese omurilik kanalı ile bağlantıda olup etrafı ince bir zarla çevrilidir. Kesenin içinde Beyin-Omurilik Sıvısı (BOS) vardır. Kesede, omurilik ve sinirlerde görülebilmektedir.

Doğumsal Brakial Pleksus Yaralamaları

 • Brakial Pleksus üç büyük dal halinde seyrederek, tüm kürek kemiği, omuz ve kol kaslarının hareketini ve duyusunu sağlayan büyük bir sinir topluluğudur. Zedelenmesi durumunda kürek kemiği, omuz, dirsek, el bileği, el ve parmak kasları etkilenecektir.
 • Doğum sırasında zedelenmesi “Obstetrik (Doğumsal) Brakial Pleksus zedelenmeleri" olarak adlandırılır.
 • Brakial Pleksus yaralanmaları (BPY) yenidoğanlarda ve çocuklarda görülen, hayat boyu süren çok uzun süre takip ve rehabilitasyon gerektiren bir hastalıktır.
 • Zedelenmenin şiddeti farklı olmaktadır. Sinirin zedelenen bölümlerine göre çalışmayan veya etkilenen kaslar değişik olacaktır
 • Brakial Pleksus bir sinir zedelenmesidir. Bu sinirler (brakial pleksus) boyun omurları arasından çıktıktan sonra birbirleriyle birleşerek bir ağ (plexus) yaparlar ve bu ağdan çıkan çevresel sinirler, omuz çevresi, kol ve parmak kaslarını hareket ettirirler ve aynı zamanda bu bölgenin hissiyatını (dokunma duyusunu) taşırlar.


Destekleyici Teknoloji Hizmetleri ve Cihazları

Destekleyici teknoloji cihazı ifadesiyle anlatılan şey, yeti yitimi olan çocukların işlevsel kapasitelerini artırmak, sürdürmek ya da iyileştirmek için kullanılan, ister piyasadan satın alınmış, ister modifiye edilmiş, isterse özelleştirilmiş olsun, herhangi bir araç, donanım ya da üretim sistemidir. Destekleyici teknoloji hizmeti ifadesi, yeti yitimi olan çocukların bir teknoloji cihazı seçmelerine, edinmelerine ya da kullanmalarına doğrudan yardımcı olan bir hizmeti anlatır.

Destekleyici teknoloji hizmetleri neleri kapsar

 • Yeti yitimi olan çocuğun gereksinimlerinin belirlenmesi (çocuğun alışılagelmiş çevresinde işlevsel yönden değerlendirilmesi de buna dahildir)
 • Yeti yitimi olan çocukların destekleyici teknoloji cihazlarını edinmeleri için bunların satın alınması, kiralanması ya da başka şekilde temin edilmesi.
 • Destekleyici teknoloji cihazlarının seçilmesi, tasarlanması, yerleştirilmesi, kişiselleştirilmesi, uyarlanması, uygulanması, bakımı, onarımı ya da yenisiyle değiştirilmesi.
 • Destekleyici teknoloji cihazlarıyla başka tedavilerin, girişimlerin ya da hizmetlerin, örneğin mevcut eğitim ve rehabilitasyon planlarının ve programlarının koordinasyonu ve birlikte kullanımı.
 • Yeti yitimi olan çocuğa ya da eğer uygunsa, o çocuğun ailesine eğitim ve teknik yardım verilmesi.
 • Yeti yitimi olan çocuklara hizmet sunan profesyonellere ya da onların belli başlı yaşam işlevlerine başka türlü önemli katkıda bulunan diğer bireylere (erken girişim hizmetleri veren bireyler de dahil) eğitim ve teknik yardım verilmesi.